دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدهادی   گیویان راد

پست الکترونیکی : mh.givian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس اداره آزمایشگاههای آموزشی مجتمع آزمایشگاهی

محمدهادی گیویان راد

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^