دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدهادی   گیویان راد

پست الکترونیکی : mh.givian@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکتری شیمی تجزیه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس اداره آزمایشگاههای آموزشی مجتمع آزمایشگاهی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/06/25

محمدهادی گیویان  راد

محمدهادی گیویان راد

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^